Remiss om apotekens höjda marginal

Läkemedelshandlarna har skickat in sin remiss till Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. Vi tillstyrker höjningen men avstyrker den del som innebär att parallellimporterade läkemedel får längre handläggningstid i samband med ansökningar om pris.

Att apoteken får höjd handelsmarginal ser vi som rimligt och tillstyrker det. Parallellhandeln med läkemedel har varit en viktig del i utvecklingen av apoteksmarknaden i Sverige, men den svaga svenska kronan och inflationen har kraftigt försämrat förutsättningarna för läkemedelshandeln och parallellimporten till Sverige. Det har drabbat apoteken men också parallellhandlen i stort. 

Därför avstyrker vi den del som kommer leda till längre handläggningstider för enbart parallellimporterade läkemedel i samband med ansökningar om pris. Vi ser det som orimligt att enbart parallellhandeln drabbas, även om det är under en tidsbegränsad period. Särskilt som direktimportörerna genomför bagatellsänkningar för att utestänga parallellimporten.

Läs hela remissen här.