lmhk_2023

Läkemedelshandlarna avstyrker Beredskaps- utredningens förslag

Förslagen är mycket långtgående, haltar i konsekvensanalysen och saknar i beskrivna delar lagstöd, vilket beskrivs i två av varandra oberoende juridiska analyser. Förslaget utgör en olaglig importrestriktion enligt artikel 34 i EUF-fördraget, är oproportionerligt och strider mot nuvarande EU kommissionens initiativ.