remiss

Remiss om EUs läkemedels- lagstiftning

Läkemedelshandlarna har skickat in sin remiss till Regeringen om EUs läkemedelslagstiftning.

Parallellhandeln leder till stora besparingar och en ökad tillgång till läkemedel och därmed större motståndskraft inför bristsituationer.

En väl fungerande inre marknad är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av de fördelar parallellimporten bidrar med. Idag föreligger ogrundade nationella handelsrestriktioner, konkurrensbegränsande beteenden från originalföretagen och administrativa hinder, som vi nu hoppas att den svenska regeringen agerar för att komma till rätta med.

Några av våra viktigaste synpunkter:

  • Vi vill sen en anpassning i Sverige till EU där de skiljer på tillverkaren/direktimportören och en distributionslicens/eller notifiering för de bolag som distribuerar samma produkt parallellt till den nationella marknaden.
  • Viktigt att kommersiellt känslig information skyddas i hela flödet av läkemedel.
  • Vi anser att vi skyndsamt behöver införa elektroniska bipacksedlar i hela EU.
  • Vi stödjer att ansökningar om försäljningstillstånd för läkemedel ska innehålla en stark och bindande miljöriskbedömning, som ska göras allmänt tillgängligt och från vilket myndigheter och offentliga upphandlare av läkemedel m.m. kan extrahera nödvändig information.
  • Läkemedel som importeras eller distribueras parallellt ska packas om i en ny ytterförpackning.
  • Många förslag leder till administrativa lättnader, vilket vi stöder till fullo.
  • Vi stöder fullt ut de föreslagna definitionerna på brister och kritiska brister.

Läs hela remissen här.