Fem åtgärder för att öka läkemedelsimporten

Läkemedelshandlarna föreslår fem åtgärder för att ökad parallellimporten av läkemedel så att fler rest och bristsituationer kan avhjälpas. Samtidigt finns en allvarlig risk i att krav på omsättningslager för parallellimporterade läkemedel leder till minskade volymer läkemedel till Sverige. Idag presenterar Läkemedelshandlarna sin första branschrapport.

I Läkemedelshandlarna första branschrapport konstateras att det finns utrymme för att öka parallellimporten men också att det finns ett allvarligt hot i form av krav på att bygga omsättningslager som kan leda till färre läkemedel i Sverige.

Rest och bristsituationen på läkemedel har ökat de senaste åren och läkemedelshandeln kan vara ett smörjmedel och bidra till att en del av dessa brister kan avhjälpas. Värdet på den svenska kronan är den enskilt viktigaste faktorn för hur mycket parallellimporterade läkemedel som kommer till Sverige, men en anpassning av regelverket kan öka parallellimporten av läkemedel. Därför föreslår Läkemedelshandlarna fem åtgärder för att öka parallellimporten av läkemedel, särskilt vid rest och brist:

  • Justera möjligheten till bagatellsänkningar. Det förekommer ibland att läkemedelsbolag sänker sitt pris med små steg, enstaka kronor, för att på så sätt förhindra att parallellimporterade läkemedel får säljas under minst en månads tid. Se till att detta kan hanteras med direkt matchning innevarande månad för att fler läkemedel ska kunna säljas.
  • Korta handläggningstiderna. Idag kan det ta upp till sex månader, innan Läkemedelsverket godkänt ett parallellimporterat läkemedel och ytterligare tid innan TLV gett ett pris på ett parallellimporterat läkemedel.
  • Bättre samarbete mellan Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelshandlarnas medlemsföretag så att vi gemensamt kan agera för att försöka lösa en befarad bristsituation.
  • Mer flexibel prissättning. I regel skulle det räcka med 10 till 20 procents påslag för att det ska bli möjligt att köpa in ett parallellimporterat läkemedel i samband med en bristsituation.
  • Vilande försäljningstillstånd. Enligt samma modell som den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA , tillämpar för sina försäljningstillstånd. Det skulle korta tiden för att återintroducera parallellimporterade läkemedel till Sverige.

Krav på omsättningslager för parallellimporten är däremot ett hot. I Finland har de krav på omsättningslager för cirka 600 läkemedel och där gäller det även parallellimport. Men andelen aktiva parallellimporterade läkemedel i omsättningslager var endast nio stycken eller, 1,5 procent. Om vi skulle se motsvarande utveckling i Sverige riskerar vi att miljoner läkemedelsförpackningar hamnar i andra länder, högre priser på läkemedel och försämrad lönsamhet för apoteken som följd. Under 2023 importerade läkemedelshandlarna 4,8 miljoner läkemedelsförpackningar.

Läs hela Läkemedelshandlarnas branschrapport för 2023 på www.lakemedelshandlarna.se.

För mer information kontakta:
Andreas Rosenlund, VD Läkemedelshandlarna, 070 359 10 58
andreas.rosenlund@lakemedelshandlarna.se