pinne  
  > OM OSS
pinne  
  > SÅ FUNGERAR PARALLELLIMPORT
pinne  
  > EUROPA
pinne  
  > FRÅGOR & SVAR
pinne  
  > LÄNKAR
pinne  
  > KONTAKT
pinne  
  > PRESS & MEDIA
pinne  
  > HEM
 

pinne
Parallellimporten har minst nio liv

Parallellimporten i Sverige spåddes en livslängd på max fem år. Men efter nästan femton år lever parallellimportörerna fortfarande, skriver Läkemedelshandlarnas ordförande Christina Örtorp och synen på parallellimport från branschen är betydligt mer neutral nu än då. Från att ha varit en prispressare på den svenska läkemedelsmarknaden kan parallellimportörerna nu tack vare omregleringen även hjälpa till att utveckla de svenska apoteken. Läkemedelshandlarna har idag nio medlemsföretag som arbetar med parallellimport av läkemedel.

2010 kommer att bli ett historiskt år på många sätt. Bland annat för att ett apoteksbesök, från och med just detta år ger en unik möjlighet för alla svenska apotekskunder. Man får välja! Ja, alltså inte bara som förr, när valet stod mellan Apoteket på Kungsgatan eller på Drottninggatan. Nej - valet nu är på riktigt. Om det ena apotekets öppettider eller service inte matchar ens förväntningar, så kan man faktiskt välja en helt annan apoteksaktör, med bättre service nästa gång. Att det svenska apoteksmonopolet förpassades till historiens bakgård i år ger ny frihet och konsumentmakt för Sveriges medborgare och kunder.
En förändring som samtidigt skapar helt nya möjligheter för apoteken på den nya marknaden. De får chans att profilera sig, öka tillgängligheten, öppettiderna eller kanske höja servicegraden ett par snäpp. Små men viktiga justeringar som snabbt kan få stora effekter som fler och nöjdare kunder, bättre ekonomi och därmed rejäla möjligheter att utveckla apoteksverksamhet ytterligare.

Gränslösa besparingar
Mitt i denna stora förändring finns även vi parallellhandelsföretag och spelar vår viktiga roll som prispressare. Parallellimport av läkemedel är idag definitivt en kraft att räkna med på den svenska apoteksmarknaden. Trots att verksamheten har ifrågasatts från start, motarbetats och till och med dödförklarats otaliga gånger. Sätten att försöka eliminera förutsättningarna för parallellhandeln har varit många och sinnrika genom åren. Framför allt från de stora läkemedelsbolagen vars prissättning blir konkurrensutsatt genom parallellhandeln. Redan när vi drog igång gnuggades många händer och vår livslängd sattes till max 5 år. Men nu, 15 år senare är vårt prispressande bidrag kanske viktigare än någonsin, inte minst för att kunna förverkliga omregleringen av apoteksmarknaden som just påbörjats.

Grunden till parallellhandel med läkemedel är det beslut som fattats om en inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Priset på läkemedel variera kraftigt mellan olika marknader och tanken är att stimulera konkurrens och se till att Europas konsumenter inte behöver betala överpriser. I vårt fall handlar det om att vi köper godkända receptbelagda läkemedel i ett annat EU-land där priserna är lägre, importerar dem för att sedan kunna erbjuda dem till ett lägre pris för de svenska apoteken och svenska apotekskunderna. På detta har de svenska skattebetalarna sparat mycket pengar de senaste 15 åren på bland annat lägre kostnader för läkemedelssubventioner. I reda pengar har parallellimporten stått för besparingar på ungefär 250 – 300 miljoner kronor per år de senaste åren (mätt i apotekets inköpspris). Parallellimporten har snabbt blivit ett självklart inslag och idag finns mer än 300 parallellimporterade läkemedel i Sverige. Ungefär 10% av de receptbelagda läkemedel som säljs via apoteken har kommit till hyllorna genom just parallellimport.

Viktigt att poängtera är att alla företag som önskar parallellimportera läkemedel måste godkännas av Läkemedelsverket. Dessutom ska varje läkemedel som parallellimporteras vara förhandsgodkänt av Läkemedelsverket eller dess europeiska motsvarighet, European Medicines Agency (EMEA). Det är med andra ord samma höga krav på patientsäkerhet här som vid all annan läkemedelshantering.
Något som också kan behöva förtydligas är att ett parallellimporterat läkemedel alltid är ett patenterat originalläkemedel, till skillnad från det som kallas generika, som är en kopia på ett originalläkemedel.

Vi fajtas för att finansiera reformen
Läkemedelshandlarna är namnet på vår förening som idag består av nio medlemsföretag som arbetar med parallellhandel med läkemedel. Föreningen bildades 1998 och har som mål att främja utvecklingen av ett transparent och icke-diskriminerande regelverk för parallellimport av läkemedel. Man kan utan överdrift säga att omregleringen av apoteksmarknaden inneburit en rätt hektisk tid för oss parallellimportörer. Dels har själva omregleringen fört med sig diverse oklara spelregler under övergångstiden. Dessutom innebär den nya apotekssituationen att gamla relationer och arbetssätt behöver förändras och utvecklas. Att allt skett i en tid där kronans värde legat på en synnerligen oattraktiv nivå har såklart inte underlättat, eftersom kronkursen är avgörande för hur stora besparingar vi kan leverera. Men nu börjar saker sättas på plats. Spelregler mejslas fram, den nya samarbetskartan håller som bäst på att ritas om och kronan har återhämtat sig till en vettig nivå som skapar förutsättningar för riktigt bra affärer. Det är med andra ord hög tid att se vilka fantastiska möjligheter som ligger framför oss. Samma bra affärsmöjligheter som tidigare, men med nya sätt att använda de pengar vi sparar.


Vi parallellimportörer har fram till i år pressat priser för att leverera billigare läkemedel och därmed besparingar till alla skattebetalare och de svenska landstingen i form av lägre kostnader för läkemedelssubventioner. Nu arbetar vi med nya mål, en positiv omfokusering som passar entreprenörsandan i vår bransch väl. Idag ser vi att våra besparingar kan användas för att utveckla de svenska apoteken ännu mer, det som ju var själva grunden för apoteksreformen. I den fastslog man följande (1):

De övergripande målen med omregleringen av apoteksmarknaden är


– att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett bättre tjänsteutbud och
– låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och det offentliga.”

Alltså, själva motivet för att reformera apoteksmarknaden har varit att avveckla det statliga apoteksmonopolet för att man vill få fler apotek, högre servicegrad och bättre tillgänglighet.


Det man då kan fråga sig är hur det ska gå till, utan att läkemedelskostnaderna drar i väg. Fler apotek, fler farmacevter och ökade öppettider kostar naturligtvis pengar. Det vet regeringen, och slår därför även fast följande i sin proposition (2):

”Målen om ökad tillgänglighet och förbättrad service kan innebära en konflikt med målet om prispress och offentlig kostnadskontroll. Ökad tillgänglighet och förbättrad service kostar. Om inte lönsamhet och effektivitet på apoteksmarknaden kan åstadkommas så riskerar den ökade tillgängligheten leda till ökade kostnader för konsumenten och det offentliga.”

Här kommer parallellimporten in som en helt unik möjlig delfinansiär som skapar förutsättningar att uppnå de grundläggande målsättningarna med omregleringen av apoteksmarknaden. Inget tyder i dagsläget på att de stora läkemedelsföretagen är intresserade av att skapa jämnare prissättning mellan länderna inom EU. Förutsättningarna finns kvar för oss Läkemedelshandlare att fortsätta arbetet med att hålla nere läkemedelskostnaderna i Sverige – det är så sund markandskonkurrens fungerar. Vi tar prisfajten för att ge de nya svenska apoteksaktörerna lägre inköpspriser så att de kan utveckla sina verksamheter ytterligare. Något vi vet kommer även de svenska konsumenterna till del. Framtiden för parallellimporten av läkemedel ser med andra ord alldeles lysande, lönsam och långsiktig ut och bör ligga i de allra flestas intresse nu när apotekssverige genomgår sin största förändring på 30 år.

1) Proposition 2008/09:145, s 81
2) Proposition 2008/09:145, s 231-232

Christina Örtorp
Ordförande Läkemedelshandlarna


Källa: Pharma Industry Nr 2 2010